• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  Belang van een VOG

  Iedereen moet bij Montfoort S.V. ’19  in een veilige omgeving kunnen sporten, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen. Als sportvereniging is het onze taak om voor die veilige omgeving te zorgen. Het hebben van een VOG door alle vrijwilligers die met minderjarigen werken, is één van de mogelijke manieren om voor zo'n omgeving te zorgen.


  VOG

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

  Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, leiders of verzorgers. En het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

  Voor de volgende functies wordt een VOG aangevraagd:

  • Trainers, coaches en leiders die minderjarigen begeleiden;
  • Bestuursleden;
  • VOG coördinatoren;
  • Vertrouwenscontactpersonen;
  • Leden van het JOC.


  Screeningsprofielen

  Als blijkt dat iemand in aanraking is geweest met Justitie, beoordeelt Justitie aan de hand van een screeningsprofiel of de strafbare feiten een belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van een VOG. Er bestaan screeningsprofielen voor specifieke beroepsgroepen, zoals buitengewoon opsporingsambtenaar, politicus, onderwijzer en taxichauffeur. Ook bestaat er een specifiek screeningsprofiel voor een aanvraag van de VOG voor rechtspersonen. Daarnaast heeft Justitie een algemeen screeningsprofiel ontwikkeld. Dit profiel is onderverdeeld in acht risicogebieden. Op de VOG wordt vermeld op basis van welke screeningsprofiel(en) en eventueel functieaspecten de aanvrager is beoordeeld.

  Voor vrijwilligers die in aanmerking komen voor de vergoedingsregelingen VOG in de sport, worden de profielen 'Informatie'  en ' Personen' gebruikt.

  Toetsing

  Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt of er geen strafbare feiten op naam staan van de aanvrager van de VOG. Als er sprake is van strafbare feiten, dan beoordeelt het COVOG of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Is er geen reden om aan te nemen dat dit verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd, dan wordt de VOG toegekend.

  Een VOG aanvragen voor vrijwilligers bij sportverenigingen is gratis.


  Screeningsfrequentie

  De geldigheid van de VOG is voor Montfoort S.V.’19 vastgesteld op maximaal vier jaar. Na deze periode wordt de aanvraag opnieuw gedaan.

  De vrijwilliger wordt uitgenodigd om de VOG aan te vragen middels een uitnodigingsbrief.


  Maatregelen

  Indien een vrijwilliger niet binnen de redelijke termijn van zes weken en na een herinnering van de VOG coördinatoren om dit alsnog te doen geen VOG indient, informeren de VOG coördinatoren het bestuur. Het bestuur vraagt de vrijwilliger de VOG alsnog binnen een week ter beschikking van de VOG- coördinator te stellen. Indien dit wederom niet gebeurt, dan wordt de vrijwilliger geschorst totdat de VOG alsnog is ingeleverd bij de VOG-coördinator. De schorsing duurt maximaal vier weken. Als in de schorsingsperiode nog steeds geen VOG is ingeleverd, mag de vrijwilliger niet meer zijn functie uitvoeren. De vertrouwenscontactpersoon wordt bij aanvang van de schorsing op de hoogte gesteld.


  De genomen maatregel wordt gecommuniceerd naar alle bestuursleden, de vertrouwenscontactpersoon en eventueel de coördinator waaronder de vrijwilliger heeft gefunctioneerd. Er vinden geen andere maatregelen plaats dan het beëindigen van de rol als vrijwilliger. Toegang tot het terrein weigeren of dergelijke maatregelen kan niet zonder kennis te hebben van een feitelijke delict.


  Referenties geven

  Indien een vrijwilliger besluit zich bij een andere vereniging aan te sluiten, dan vindt er in principe geen actieve informatie-uitwisseling plaats. Montfoort S.V.’19 gaat niet op eigen initiatief derden informeren. Indien een bestuurslid van een andere vereniging informeert naar referenties bij Montfoort S.V.’19, dan wordt het gemeld als de VOG ontbreekt in de administratie, door het niet of niet tijdig inleveren van een VOG. Er zijn echter situaties waarin het noodzakelijk gevonden kan worden dat er wel informatie wordt uitgewisseld. Dit besluit wordt genomen door het bestuur in overleg met de vertrouwenscontactpersoon.


  Beroepsprocedure

  Er is geprobeerd om op alle mogelijke vragen een antwoord/maatregel te vinden. Daar waar dit niet mogelijk is, moet de beroepsprocedure een oplossing bieden.

  Bijvoorbeeld als een medewerker geen VOG kan of wil overleggen. De medewerker kan dan bij de vertrouwenscontactpersoon zijn verhaal doen. De vertrouwenscontactpersoon kan aanleiding zien om een positieve aanbeveling bij het bestuur te doen. De vertrouwenscontactpersoon zal hierbij geen vertrouwelijke gegevens aan het bestuur kenbaar maken. Het is het bestuur die uiteindelijk een beslissing neemt en eventueel kan besluiten een door de vertrouwenscontactpersoon positieve aanbeveling naast zich neer te leggen.


  Beheer van de administratie

  De documenten worden gearchiveerd in het Sportlink administratiesysteem bij Montfoort S.V. ’19


  Communicatie

  Alle communicatie over de VOG-aanvraag verloopt via het e-mail adres vog@montfoortsv19.nl

  Theo Vergeer en Conny te Lintelo doen samen de coördinatie van de aanvragen voor de VOG.