• Via dit bericht willen we een korte samenvatting geven van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 20-12-2021. De concept notulen van deze vergadering zal binnenkort beschikbaar worden gesteld en tijdens de Algemene Ledenvergadering van eind 2022 door de leden worden vastgesteld. 

  • Helaas moest deze vergadering vanwege de corona maatregelen voor de 2e keer online worden gehouden.
  • Er waren circa 50 leden online aanwezig
  • De onderstaande documenten werden vastgesteld: 
   - Notulen Algemene Ledenvergadering 23-11-2020
   - Jaarverslag seizoen 2020 – 2021
   - Verslag Raad van Toezicht 2020 – 2021
  • De penningmeester heeft een toelichting gegeven over het financiële resultaat in het seizoen 2020-2021 die we als vereniging gelukkig met een positief resultaat hebben kunnen afsluiten ondanks de gevolgen van corona. De kascontrole commissie heeft de administratie van 2020 -2021 gecontroleerd en heeft geen onregelmatigheden geconstateerd. Er is decharge verleend aan de penningmeester over de verslagperiode van het seizoen 2020 – 2021.
  • De begroting voor het seizoen 2021 – 2022 is gepresenteerd waarbij wordt uitgegaan van een zeer gering positief resultaat.
  • Jos van Wijngaarden en Marian van Schipstal zijn afgetreden en zijn niet herkiesbaar als bestuurslid.
  • Het bestuur heeft aan de leden toestemming gevraagd om Marian van Schipstal te benoemen als Erelid voor haar bewezen diensten voor v.v. Montfoort en Montfoort S.V.’19. Deze benoeming is door de leden goedgekeurd. Voorzitter Ad Spruit overhandigde Marian het eerste exemplaar van het Erelid speltje wat is ontworpen.
  • Oud-penningmeester Thierry Bek is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23-11-2020 benoemd tot Lid van Verdienste en kreeg tijdens deze Algemene Ledenvergadering van voorzitter Ad Spruit het eerste exemplaar van het speltje  voor Lid van Verdienste overhandigd.
  • Ieder Erelid en Lid van Verdienste van v.v. Montfoort en M.S.V.’19 die geïnteresseerd is kan het speltje van Montfoort S.V.’19 ook ontvangen.
  • Paul Baan heeft een korte uitleg gegeven over een mogelijk andere opzet van de organisatiestructuur van het bestuur voor in de nabije toekomst met een dagelijks bestuur van 3 personen (Voorzitter, Chef Voetbal en Chef Vereniging) aangevuld met diverse andere bestuursleden die gezamenlijk het regulier/algemeen bestuur vormen. Met deze organisatie moet het duidelijker worden waarvoor we als verenging allemaal willen staan, wat onze doelen zijn en willen we daadkrachtiger worden.
  • De weggevallen posities van Marian van Schipstal en Jos van Wijngaarden worden vooralsnog niet opnieuw ingevuld.
  • Mike Peelen heeft heel kort aangegeven wat de afgelopen periode is gedaan aan de voorbereidingen van de verbouwing. In februari zal een informatieavond worden georganiseerd die geheel in teken zal staan van de verbouwing. Op een andere datum zal door de leden vervolgens toestemming gegeven moeten worden op de voorgestelde plannen.
  • De voorzitter heeft alle vrijwilligers, sponsoren en betrokken bedankt voor hun inzet/bijdrage. Hierbij horen uiteraard ook de personen en bedrijven die het afgelopen seizoen zijn gestopt.

   Het Bestuur