• Gedragregels

  Algemene gedragsregels
  Montfoort S.V.'19 hecht veel belang aan normen en waarden vóór, tijdens en na trainingen en het spelen van de wedstrijden.
  Daarbij hebben we in het kader van Sportiviteit en Respect de volgende uitgangspunten:

  • Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander beoefent;
  • De sport is er voor iedereen, op elk niveau;
  • Met elkaar komen we tot het beste resultaat;
  • Wij streven naar een sportieve en positieve cultuur op de club;
  • Het bevorderen van Sportiviteit en Respect is een verantwoordelijkheid van iedereen binnen Montfoort S.V.'19;
  • Beleid over Sportiviteit en Respect is belangrijk, maar het moet vooral in ons doen en laten naar voren komen.
  • Respect voor anderen is essentieel. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen en molestatie aan het adres van derden zijn uiteraard verboden, pesten wordt evenmin geaccepteerd.
  • Een verenigingslid leeft de verenigingsregels na en is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen als vermeld in de statuten, zich dienen te verantwoorden voor het bestuur.
  • Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen (hiërarchische- en/of functionele aansturing door functionarissen, vrijwilligers, commissieleden en bestuurders).
  • Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit, waardoor hij/zij zich een waardig ambassadeur voor de vereniging toont.
  • We spreken elkaar aan op het niet naleven van gedragsregels.
  • Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar!

  Met deze uitgangspunten als basis hanteren we een aantal algemene gedragsregels:

  Montfoort S.V.'19 voor Sportiviteit & Respect

  • Heb respect voor iedereen
  • Accepteer de beslissingen van de (assistent)scheidsrechter
  • Ga zorgvuldig om met de accommodatie en materialen van Montfoort S.V.'19
  • Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag
  • Zorg met elkaar voor een positieve en sportieve sfeer
  • Voorkom geweld, discriminatie, pesten en vandalisme in woord en daad
  • Wees als team van Montfoort S.V.'19 een goede gastheer
  • Wees als bezoekende vereniging een graag geziene gast

  Op en rond het sportcomplex

  • Het sportcomplex is van ons allemaal. We moeten er zuinig op zijn en zorgen dat het netjes blijft. Denk daarbij ook aan de volgende punten:
  • Als we rommel maken, dan ruimen we dat zelf op;
  • We nemen geen glas- en/of aardewerk uit de kantine mee naar buiten;
  • Als we niet zelf spelen / trainen, blijven we achter de reclameborden tijdens trainingen en wedstrijden;
  • We gebruiken het veld niet om over te steken, maar lopen er omheen, als we naar de overkant moeten;
  • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine;
  • Fietsen, brommers en scooters worden in de daarvoor bestemde hekken geplaatst;
  • Auto’s worden geparkeerd in de daarvoor bestemde parkeervakken;
  • De toegang naar het sportcomplex houden we in het belang van de veiligheid vrij;
  • Glaswerk mag alleen op het terras gebruikt worden en enkel en alleen als alle wedstrijden om het terras zijn afgelopen
  • Alcohol en frisdrank mogen alleen op het terras genuttigd worden tijdens de wedstrijden in plastic
  • Alcohol en frisdrank mogen nooit en te nimmer langs de zijlijn als er wedstrijden gespeeld worden.

  Alcohol, tabak en drugs

  • Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat dit goede voorbeeld in veel gevallen juist jonge kinderen betreft, worden de volgende zaken apart genoemd:
  • Alcohol en tabak zijn middelen, die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Volwassenen moeten zich bewust zijn, dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen;
  • Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden;
  • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine, de kleedkamers of elders op het terrein van de vereniging;
  • De in de kantine gekochte alcoholhoudende drank mag alleen genuttigd worden in de kantine en indien, in het geval van specifieke activiteiten, in plastic op het terras;
  • Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer en de kantine is op zaterdag voor 12.00 uur verboden;
  • Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers;
  • Het is ten strengste verboden te roken in de kantine, slechts in een zogenaamde “rokersruimte” is roken toegestaan;
  • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een toegangsverbod voor veld/complex.

  Gedragsregels voor de speler
  De spelers (jeugd en senioren) zijn het hart van onze vereniging. In algemene zin zijn voor deze groep, naast de algemene gedragsregels, de volgende gedragsregels vastgesteld:

  Een speler van Montfoort S.V'19:

  • is sportief, vertoont teamgeest als deel van het team en steunt zijn medespelers in het veld;
  • neemt in principe deel aan de trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij leider / trainer, als niet aan training of wedstrijd kan worden deelgenomen;
  • speelt volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels;
  • vindt eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteert zo goed mogelijk binnen de eigen mogelijkheden;
  • feliciteert de tegenstander met het behaalde succes als jezelf de verliezer bent;
  • spreek je medespelers aan op onsportief of onplezierig gedrag;
  • is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig;
  • is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig;
  • meldt zich bij verhindering voor een wedstrijd of training tijdig af melden bij de trainer/leider;
  • heeft respect voor de tegenstander, de leider(s) en het publiek;
  • accepteert de beslissingen van de (assistent)scheidsrechters, ook al is de speler het er niet mee eens;
  • scheldt niet en gebruikt geen agressief taalgebruik tegen de (assistent)scheidsrechter, de tegenstander, maar ook niet onderling;
  • is zuinig op alle materialen, dus ook op de velden en kleedkamers;
  • dient na een training en wedstrijd te douchen;
  • helpt desgevraagd mee met het schoonmaken van de kleedkamer;
  • laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij trainer of begeleider;
  • helpt de trainer mee met het verzamelen van de materialen na een training;
  • draagt zowel tijdens trainingen als wedstrijden scheenbeschermers;
  • draagt tijdens de training sportkleding;
  • maakt voetbalschoenen buiten schoon en niet tegen de muren of onder de douche;
  • aanvoerder bedankt de scheidsrechter, de grensrechter en de aanvoerder van de tegenpartij;
  • draagt tijdens wedstrijden het officiële clubtenue;
  • helpt mee in de vereniging als vrijwilliger, bijvoorbeeld als scheidsrechter of als medewerker in de kantine;
  • respecteert het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend!
  • draagt de naam van Montfoort S.V.'19 positief uit.

  Gedragsregels voor de begeleider    
  Naast de algemene gedragsregels zijn onderstaande gedragsregels op de begeleider van toepassing.
  Een begeleider bij Montfoort S.V.'19:

  • heeft een voorbeeldfunctie voor het team;
  • heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, (assistent)scheidsrechters en tegenstanders;
  • is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden;
  • ontvangt de (leiders van) de tegenpartij en de scheidsrechter;
  • verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden;
  • is redelijk in de eisen t.a.v. de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses kunnen hebben;
  • gunt alle spelers bij benadering dezelfde speeltijd;
  • leert spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken;
  • bedenkt dat jongeren voor hun plezier spelen en iets willen leren;
  • is op de hoogte dat winnen én verliezen een onderdeel zijn van het spel;
  • zorgt voor toezicht in de kleedkamer, zowel uit als thuis;
  • is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak);
  • is verantwoordelijk voor het regelen van vervoer bij uitwedstrijden;
  • verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier;

  Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:

  • geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens de begeleiding van een team;
  • zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer, zowel uit als thuis;
  • indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt;
  • deelneemt aan leidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd;
  • het wasschema en teamkleding bewaakt;
  • bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige berichtgeving aan de spelers;
  • wangedrag of andere problemen rapporteert aan de betreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht;
  • het opruimen van de doelen, netten, ballenstokken en hoekvlaggen organiseert, als er geen wedstrijden meer worden gespeeld;
  • zuinig is op de kleding en andere materialen in bruikleen zijn gegeven.

  Gedragsregels voor de trainer
  Naast de algemene gedragsregels zijn onderstaande gedragsregels op de trainer van toepassing.
                                                  
  Een trainer van Montfoort S.V.'19:

  • heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders;
  • ziet er op toe dat er zuinig wordt omgegaan met de velden;
  • brengt spelers passie bij voor het voetbalspel;
  • is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, pionnen, hesjes, doelen etc.);
  • zorgt dat alle gebruikte materialen na een training weer opgeruimd worden;
  • bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team.

  Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:

  • geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen van een team;
  • het opruimen van de materialen organiseert, als er geen training meer wordt gegeven;
  • zorgt voor het (laten) schoonmaken van de kleedkamer;
  • deelneemt aan de leidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd;
  • er op let dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen;
  • bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers;
  • wangedrag of andere problemen rapporteert aan de betreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

  Gedragsregels voor de ouders/verzorgers
  Naast de algemene gedragsregels zijn onderstaande gedragsregels op ouders/verzorgers van toepassing.

  Een ouder/verzorger bij Montfoort S.V.'19:

  • is een enthousiast supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld;
  • forceert een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport;
  • bedenkt dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe;
  • moedigt uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen en dat afspraken worden nagekomen met betrekking tot trainen, verzamelen en afmelden;
  • leert uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd;
  • steunt een kind en geeft geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren;
  • valt een beslissing van de scheidsrechter/wedstrijdleider niet af en trekt nooit de integriteit van deze personen in twijfel;
  • ondersteunt alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen;
  • erkent de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van het kind mogelijk te maken;
  • maakt problemen bespreekbaar met de leiders, coördinator of met het bestuur;
  • blijft tijdens de wedstrijden achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op een half veld liefst aan de kopkanten);
  • houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders;
  • komt niet in de kleedkamers rondom de wedstrijden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding.
  • spelers positief aanmoedigt, maar geen technische en tactische aanwijzingen geeft;
  • mee doet in de wasbeurten van de kleding van het team;
  • helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd;
  • er voor zorgt dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd;
  • er op toe ziet, dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd;
  • participeert in door de vereniging opgelegde vrijwilligerstaken;
  • op tijd de contributie voldoet.

  Gedragsregels voor de bestuurder
  Naast de algemene gedragsregels zijn onderstaande gedragsregels op bestuurder van toepassing.

  Een bestuurder bij Montfoort S.V.'19:

  • voert beleid dat gericht is op sportiviteit/fair play binnen uw vereniging en houdt toezicht op een correcte en consequente naleving door betrokkenen. Evalueer het beleid periodiek en stuur waar nodig bij;
  • stelt kaderleden in de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen op gebied van coaching, wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding etc;
  • zorgt ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.
  • Het bestuur betrekt haar leden in de organisatie van de vereniging.
  • Het bestuur dient sportiviteit en respect uit te stralen en heeft zodoende een zeer belangrijke voorbeeldfunctie.
  • Het bestuur zorgt voor goede, gediplomeerde trainers die op een respectvolle manier met de spelers omgaan en in staat zijn sportiviteit, teamspel en goede technische vaardigheden te bevorderen.
  • Het bestuur spreekt alle personen aan die zich niet houden aan de geldende gedragscodes, of de voor de hand liggende, algemene omgangsnormen. Het bestuur legt sancties op aan leden, die zich niet conform de geldende gedragscodes gedragen.

  Gedragsregels voor de scheidsrechters
  Naast de algemene gedragsregels zijn onderstaande gedragsregels op scheidsrechters van toepassing.

  Een scheidsrechter bij Montfoort S.V.'19:

  • past de regels toe volgens de KNVB richtlijnen en beoordeelt ze op niveau en kwaliteit van de wedstrijd;
  • zorgt ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig in te grijpen;
  • geen woorden maar daden. Uw eigen gedrag dient te allen tijde sportief te zijn;
  • is objectief en beleefd bij het constateren van fouten;
  • beoordeelt opzettelijk, goed getimed "foul play" als onsportief.

  Gedragsregels voor de vrijwilliger
  Voor elke vrijwilliger, wel of niet direct bij het voetbal betrokken, geldt, dat zij een belangrijke rol vervullen binnen de vereniging. Zij hebben een voorbeeldfunctie naar anderen, maar ook de vrijwilliger maakt duidelijke afspraken met de club.

  Een vrijwilliger bij Montfoort S.V.'19:

  • ziet er op toe, dat de ruimtes, die gebruikt worden tijdens de activiteiten, netjes en schoon worden achtergelaten;
  • neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragsregels e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of, indien dit niet mogelijk is, met een vertegenwoordiger van de vereniging;
  • fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief;
  • maakt geen opzettelijk verbale of non-verbale beledigingen naar anderen en kwetst niemand opzettelijk;
  • heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van Montfoort S.V.'19.

  Gedragsregels voor de toeschouwer
  Naast de algemene gedragsregels zijn onderstaande gedragsregels op toeschouwer van toepassing.

  Een toeschouwer bij Montfoort S.V.'19:

  • bedenkt dat spelers voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening;
  • realiseert dat de jeugd dit niet doet voor uw vermaak, noch zijn de sporters mini prof sporters;
  • gedraagt zich op haar best. Vermijdt het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters etc;
  • toont enthousiasme over goed spel van zowel uw eigen team als het gastteam;
  • toont respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn;
  • maakt sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd;
  • veroordeelt elk gebruik van (verbaal) geweld;
  • respecteert en accepteert beslissingen van scheidsrechters / wedstrijdleiders;
  • is altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.